• فارسی
  • انگلیسی

سایر

سایر

کلسیم استات
کلسیم استات

کلسیم استات یک ترکیب شیمیایی است که با نام‌های دیگری مانند استات یا اتانوات...

مشاهده بیشتر
استات پتاسیم-فدک دیار کیمیا
استات پتاسیم

 استات پتاسیم استات پتاسیم یک نمک پتاسیم است که از تعداد مساوی یون‌های پتاسیم...

مشاهده بیشتر